Highlights uit de ALV: nieuwe proef, nu met derde game tot 11

Op woensdag 5 juni 2019 was de Algemene Ledenvergadering. Zoals gebruikelijk in de zaal van SDU. Lees hieronder de highlights, waaronder het besluit de proef van vorig seizoen in het bekertoernooi niet voort te zetten. Maar wel iets anders te proberen om de avond te bekorten: de beslissende derde game niet tot 21 maar tot 11.

Kortere speelavonden, nu proef met alleen beslissende derde game tot 11
In de vorige ALV spraken we over de wat lange speelavond, wat voor veel mensen bezwaarlijk is en kan leiden tot afhaken. Besloten werd toen een proef te draaien met games tot 11 in plaats van tot 21, in een best of three. En wel in het bekertoernooi. Uit een nu gehouden evaluatie bleek dat men hierover niet tevreden was: het werd nu wel erg kort. De verenigingen wilden wel iets anders proberen waarbij gekozen kon worden uit drie alternatieven: per set altijd drie games tot 11 (dus met als uitslag 3-0 of 1-2), games tot 11 in een best of five en als derde mogelijkheid twee games tot 21 en de eventueel beslissende derde game tot 11 (de tijdwinst zit dus in een kortere derde game). Tot deze laatste werd, weer als proef, besloten. Voor het komende seizoen en niet alleen in het bekertoernooi maar ook in de competitie, zeskampen en andere evenementen. Over een jaar bekijken we weer of dit bevalt. Raadpleeg zo nodig de spelregels. Aan het slot van dit artikel én in het menu Regelgeving staat, als aanvulling, een verkorte samenvatting.

Rekening, verantwoording en begroting
De jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, de competitieleider en van de commissaris toernooien & evenementen werden vastgesteld. De kascommissie had een positief oordeel over de boekhouding van de penningmeester. Ook de begroting voor het komende seizoen werd vastgesteld.

Samenstelling bestuur
De dit keer aftredende secretaris André Uileman, penningmeester André Leijh en competitieleider Jeannette van der Valk stelden zich herkiesbaar en werden herbenoemd.

Commissies
De kascommissie bestaat nu uit Ruud Goutier, Marcel Tichelaar en Peter Melet. De samenstelling van de protestcommissie is: Cees Pater, Paul van der Bol, John Klappers en de reserves Marjolein Wolthoorn en Thomas Beuman.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Deze is nu ruim een jaar van kracht. De privacyverklaring van de UBT staat op de website. Vorig jaar meldde het bestuur dat van ieder lid een zogeheten toestemmingsverklaring nodig is. Daarin geeft hij/zij aan al dan niet toestemming te geven voor bijvoorbeeld het plaatsen van een foto op de website of het vermelden van de naam in de percentagelijst. Daarvoor werd de hulp van de verenigingen ingeroepen met als resultaat dat de helft alles rond heeft. Bij de andere helft gaat het te mondjesmaat waardoor nu nog 54 verklaringen (een kwart van het ledental) ontbreekt. Dat is veel en met het huidige tempo gaat het veel te lang duren. De betreffende verenigingen ontvingen een lijst met ontbrekenden en gaven aan er actief mee aan de slag te gaan.

De kalender voor het seizoen 2019-2020
Het seizoen start op 9 september met de bekervoorronden en drie weken later begint de competitie, voorlopig tot medio december. Rond de kerstvakantie zijn de kwart- en halve finales van het bekertoernooi, waarna de competitie wordt voortgezet, tot eind maart. Vervolgens zijn de bekerfinales, de promotie-degradatiewedstrijden en de zeskampen. De herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie zijn vrij.

Toernooien
In het komende seizoen is het UBT-Veteranentoernooi in december en wordt voor de UBT-kampioenschappen gestreefd naar 22 maart. SDU houdt zijn koppeltoernooi op 10 november, dat van TVZ is in de tweede week van januari; het Paul en Greetje Lunchtoernooi van TTVB volgt in april.

Toelichting op de derde game tot 11, samenvatting van de spelregels
De eerste en tweede game gaan tot 21 punten. Als beide spelers of paren van die twee games er één gewonnen hebben, volgt er een derde beslissende game die dan tot 11 punten gaat.
Winnaar van de game (en dus de set)
Die derde game wordt gewonnen door de speler of het paar die/dat het eerst 11 punten heeft gescoord, met dien verstande dat er een verschil van twee punten moet zijn (bijvoorbeeld 12-10 of 13-15). Omdat het om de derde en beslissende game gaat, is daarmee ook de set gewonnen.
Wisselen van service
In een game tot 21 gaat de service na elke vijf punten over van de ene naar de andere speler of het andere paar, in een game tot 11 gebeurt dat na elke twee punten. Na 10-10 gaat de service na elk punt over.
Wisselen van tafelhelft
In die derde beslissende game wordt er van tafelhelft gewisseld als een van beide spelers of paren vijf punten heeft gescoord.
Wisselen van opstelling tijdens het dubbelspel
Als tijdens het dubbelspel een van beide paren vijf punten heeft gescoord, wordt niet alleen van tafelhelft gewisseld, maar moet het paar dat de service ontvangt, ook de opstelling veranderen (zoals die in de tweede game was).